Favourites

Christianity

These are the days of Elijah
นี่เป็นเวลาของเอลียาห์ ป่าวร้องถึงพระคำของพระเจ้า
และนี่เป็นเวลาของผู้รับใช้ โมเสส
ความชอบธรรมฟื้นคืนกลับมา
และแม้นี่เป็นเวลาการทนทุกข์
ความกันดาร ความมืดและสงคราม
แต่เรายังเป็นเสียงในที่ไกลโพ้นร้องว่า
"จงเตรียมหนทางแห่งพระเจ้า"

พระองค์จะมา ด้วยเมฆท่ามกลางนภา
ดุจแสงอาทิตย์แรงกล้า เมื่อเสียงแตรก้องทั่วฟ้า
ยกเสียงขึ้น ร่วมฉลองปีของพระองค์
และความรอดจากศิโยนจะเทลงมา

นี่เป็นเวลาของเอเสเคียล กระดูกแห้งได้ฟื้นคืนชีวี
และนี่เป็นเวลาของผู้รับใช้ เดวิด
รื้อฟื้นพระวิหาร การสรรเสริญ
และนี่เป็นเวลาเก็บเกี่ยวทุ่งนาประชากรทุกคนทั่วโลกา
และเราเป็นคนงานที่ทรงเลือกไว้ให้รับใช้
ประกาศพระคำของพระเจ้า

ผู้ทรงอยู่นิรันดร์ และผู้เส – ด็จมา (4)

(ไม่มีใครเปรียบเยโฮวาห์ ไม่มีใครเปรียบเยโฮวาห์)
 
นี่เป็นเพลงคริสเตียนโปรดของเราเพลงนึงค่ะ^^ เพลงสนุกดี อยากให้มีร้องในโบถส์อีกจัง หุๆ โชคร้ายที่เพลงในimeemอัพมาแบบตัดสั้น
  
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจ้า
 

edit @ 18 Apr 2009 13:24:01 by [AdeLiNe]

พระเยซูทรงสอนเรื่องการถ่อมตัว ถ่อมใจไว้มาก
นี่เป็นหนึ่งในพระคำสอนของพระองค์ตอนที่พระองค์ทรงรักษาโรคมานน้ำ(เป็นไงหว่า?)หลังจาก
เสด็จเข้าไปในตึกของขุนนางคนหนึ่งในพวกฟาริสีเพื่อเสวยพระกระยาหาร

จากพระคัมภีร์ลูกา 14 : 7-11

ฝ่ายพระองค์ เมื่อทรงเห็นคนทั้งหลายที่รับเชิญนั้นได้เลือกเอาที่นั่งอันมีเกียรติ
พระองค์จึงตรัสคำเปรียบแก่เขาว่า
"เมื่อผู้ใดเชิญท่านไปในการเลี้ยงสมรส อย่านั่งในที่อันมีเกียรติ
เกลือกว่าเขาได้เชิญคนมียศมากกว่าท่านอีกและเจ้าภาพที่ได้เชิญท่านทั้งสองนั้นจะมาพูดกับท่านว่า
'จงให้ที่นั่งแก่ท่านผู้นี้เถิด'
แล้วท่านจะต้องเลื่อนลงมาที่ต่ำ ได้รับความอดสู แต่เมื่อท่านได้รับเชิญแล้ว จงนั่งในที่ต่ำก่อน

เพื่อว่าเมื่อท่านเจ้าภาพมาพูดกับท่านว่า 'สหายเอ๋ย เชิญเลื่อนไปนั่งในที่อันมีเกียรติ'
แล้วท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าคนทั้งหลายที่ร่วมโต๊ะด้วยกันนั้น
เพราะว่าทุกคนที่ได้ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง และผู้ที่ถ่อมตัวลงนั้นจะได้รับการยกขึ้น"

free counters